Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens

Puur Emma Fotografie
Emma Sicot
Mendelssohnstraat 74
5144 GH Waalwijk

KvK: 85516813
BTW nummer: NL004108564B76
Info@puuremmafotografie.nl / 06-15488451

 

Bij het boeken van de diensten van de fotograaf gaat opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden van Puur Emma Fotografie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Offerte: Alle aanbiedingen van de fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen fotograaf en opdrachtgever.
 • Opdracht: de dienst en/of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
 • Fotograaf: Emma Sicot, KvK 85516813 tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 • Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 • Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van de elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
 • Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.
 • Aw: Auteurswet 1912

Aanbod
De fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.
Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de materialen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Aanvaarding
Opdrachtgever dient het aanbod schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.

Na de aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Uitvoering
De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.

De fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, docht niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

De fotograaf stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen (materieel of immaterieel) tijdens de fotosessie. De fotograaf stelt zich niet aansprakelijk door minder goede foto’s door baby’s/kinderen/volwassenen die niet (goed) meewerken. Derhalve zal het volledige bedrag wat is overeengekomen berekend worden door de fotograaf aan de opdrachtgever.

De fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer: Licht, kleur, contrast en uitsnede.

Indien flinke schade in het gezicht kort voor de fotosessie is ontstaan (denk aan blauw oog, schaafwonden, etc) kan contact opgenomen worden met de fotograaf om te overleggen de afspraak te verzetten. Extra nabewerking buiten het bovengenoemde is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

Opdrachtgever en/of andere aanwezigen tijdens de shoot, zijn niet gemachtigd zelf foto’s te maken en deze te publiceren. Tenzij anders overeengekomen.

Cadeaubonnen
De fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan. Cadeaubonnen zijn daardoor niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
De geldigheidstermijn van de cadeaubon is maximaal 2 jaar. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.

Er dient tenminste 2 maanden voor de afloop van de cadeaubon een afspraak te worden gemaakt (uitgezonderd geboorte reportage).

Levering
De fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

De fotograaf beslist welke foto’s er nabewerkt en getoond worden en levert foto’s in kleur en/of zwart wit aan. Deze foto’s komen in een besloten galerie te staan voorzien van watermerk en kunnen uitgekozen worden door middel van aanvinken. De foto’s blijven een maand beschikbaar. De gekozen foto’s ontvangt de opdrachtgever in hoge resolutie via download van de galerij.

De opdrachtgever is vrij om te kiezen waar de foto’s worden afgedrukt, de fotograaf is echter niet aansprakelijk voor kleurveranderingen/kwaliteitsvermindering van de afdrukken. De fotograaf kan professionele afdrukken voor de opdrachtgever verzorgen.

Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post of persoonlijk ophalen door de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever dit wenst, kan de bestelling per aangetekende post verzonden worden. Kosten hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtgever.

De gebruikelijke verpakking- en verzendkosten zijn bij de prijs inbegrepen. De prijzen zijn in euro’s en exclusief eventuele reiskosten.

Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent de fotograaf 125 euro per uur op locatie exclusief fotoproducten en BTW.

Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal de fotograaf dit doorberekenen aan de opdrachtgever. Hierover zal vooraf overleg met de opdrachtgever plaatsvinden.

Betalingsvoorwaarden
Betaling dient contant of per bank te geschieden. De opdrachtgever ontvangt voor betaling per bank een (elektronische) factuur welke middels iDeal voldaan kan worden.

De fotograaf rekent een aanbetaling van 100% van het factuurbedrag, te voldoen te zijn vooraf gaand aan de fotoshoot. Geboorte reportages uitgezonderd. Dan rekent de fotograaf een aanbetaling van 25% na de overeenkomst. De overige 75% dient z.s.m. na geboorte betaald te worden. Zie ook “annulering en opschorting” in deze algemene voorwaarden.

Annulering en opschorting
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Na het verstrijken van de betalingstermijn ontvangt de opdrachtgever eenmalig een herinnering, is betaling dan binnen 1 week nog niet ontvangen volgt een incassoprocedure.

Indien de opdrachtgever verzuimt (tijdig) bij de afspraak aanwezig te zijn, is de fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Zijn er voor de afwezigheid geen gewichtige redenen, heeft de fotograaf het recht om 75% van het overeengekomen bedrag van de fotosessie te berekenen.

Wanneer de fotograaf door onmacht of omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld. Er zal in overleg een nieuwe afspraak worden gepland.

Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan driemaal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten na deze termijn worden niet in behandeling genomen.

Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Auteursrecht, portretrecht, publicatie en promotie
De fotograaf houdt zich het recht voor te allen tijde de foto’s gemaakt tijdens de fotosessie te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties waaronder, doch niet uitsluitend, website, weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, fotowedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Uitgezonderd voor geboorte reportage. Dit zal in overleg gaan met de opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever dit niet wenst moet dit nadrukkelijk aangegeven worden aan de fotograaf.
Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij de fotograaf.

De opdrachtgever is niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf.

De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
De opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding (zoals vermeld in art. 25 Aw) in acht te nemen.

Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
De inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, rekent de fotograaf driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
De fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan de opdrachtgever medegedeeld. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Overige bepalingen
Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst tot stand.

Op alle rechtsverhoudingen tussen Puur Emma Fotografie en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 

Privacy beleid

Cookie- en privacyverklaring

Bedrijfsgegevens

Puur Emma Fotografie
Mendelessohnstraat 74
5144 GH Waalwijk
info@Puuremmafotografie.nl

Doel
Ik ben zzp-er en doe niets geks met uw gegevens. Ik behandel alle verkregen gegevens vertrouwelijk. Voor het functioneren van mijn bedrijf maak ik gebruik van de diensten van een aantal bedrijven die hieronder bij punt 4 genoemd worden. Deze bedrijven hebben elk hun eigen privacybeleid. Verder deel ik uw gegevens met niemand.

Als u contact met mij opneemt, bewaar ik de door u opgegeven naam, e-mailadres en overige contactgegevens. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen.

Deze gegevens worden verzamelt
Contactgegevens, gegevens die verplicht zijn door de belastingdienst en informatie die u zelf verstrekt tijdens ons contact worden bewaard.
Foto’s die ik in uw opdracht heb gemaakt, worden minstens 1 jaar bewaard. Uw foto’s worden direct van al mijn systemen verwijderd, als u als opdrachtgever daar om vraagt.

Uw gegevens kunnen gedeeld worden met:

 • Voor het delen van de fotogalerij maak ik gebruik van Studiomanagement. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
 • Voor mijn agenda maak ik gebruik van Google. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
 • Mochten foto’s verzonden worden via WeTransfer dan geldt de volgende privacyverklaring: Klik hier

Uw gegevens worden bewaard tot u mij verzoekt deze te verwijderen of tot ik mijn bedrijf beëindig.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van mijn websites worden cookies gebruikt door een aantal diensten en plugins.

Google analytics
Omdat ik graag wil weten hoe bezoekers mijn website gebruiken, maak ik gebruik van Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor mij. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd.

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de Safe Harbor principes. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

Social media
We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. De verschillende social media kanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste social media kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes.

Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Ik verwerk zelf geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies.

Beveiliging van de door mij vastgelegde persoonsgegevens
Uw gegevens worden op goed beveiligde servers bewaard, waarbij ik alle beveiligingsmogelijkheden gebruik. Waar beschikbaar, gebruik ik tweestaps authenticatie. Ik gebruik alleen complexe wachtwoorden en voor iedere website gebruik ik een apart wachtwoord.

Recht op inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen via info@puuremmafotografie.nl

Recht op intrekking van verleende toestemming
U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde registratie van persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover dit niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie).
Eventueel door u getekende contracten over het gebruik van foto’s zijn nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.

Recht om een klacht in te dienen
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.